Allmänna villkor för försäljning KYOCERA SENCO EMEA B.V. och dess dotterbolag (version augusti 2023) (”Allmäna villkor)

1. Allmänt
1.1. I dessa allmänna villkor gäller följande definitioner med versaler:
Avtal: det (skriftliga) avtalet mellan säljaren och köparen om försäljning av produkterna. Avtalet skulle till exempel kunna ingås genom att Parterna undertecknar ett skriftligt avtal eller genom att Säljaren uttryckligen (skriftligen) accepterar en order från Köparen (genom att skicka en orderbekräftelse) eller genom att Köparen uttryckligen (skriftligen) accepterar Säljarens offert;
Artikel: den relevanta artikeln i de allmänna villkoren;
Arbetsdag: alla dagar utom lördagar, söndagar och nationella helgdagar i det land där Säljaren har sitt lagstadgade säte;
Köpare: avser den person eller det företag med vilken eller vilket Säljaren ingår Avtalet;
Direkt skada: uteslutande: (i) de rimliga kostnader som Köparen skulle behöva ådra sig för att de Produkter som Säljaren har sålt och levererat till Köparen skulle överensstämma med Avtalet; (ii) de rimliga kostnader som uppkommit för att fastställa orsaken till och omfattningen av den förlust som avses i (i); och (iii) de rimliga kostnader som uppkommit för att förhindra eller begränsa den förlust som avses i (i) i den mån dessa kostnader faktiskt har lett till förebyggande eller begränsning därav;
Force Majeure: en force majeure-situation enligt tillämplig lag, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, extrema väderförhållanden, jordbävningar och konsekvenserna därav, brand, översvämning, krig, krigsfara, terrorism, förlust eller stöld av arbetsmaterial, strejker, vägspärrar, arbetsavbrott, lockouter, olyckor, haverier i anläggningar eller maskiner, svårigheter att få tag på arbetskraft eller material, import- eller handelsrestriktioner, handelstvister, andra statliga åtgärder som hindrar Säljarens arbete, transportsvårigheter och (oavsett om detta är hänförligt till eller inte) misslyckanden i utförandet av Säljarens leverantörer och/eller underentreprenörer;
Parter: Säljaren och Köparen, var och en för sig eller tillsammans;
Produkter: de produkter som ska säljas och levereras av eller på uppdrag av Säljaren i enlighet med Avtalet;
Beställning: en instruktion från köparen till Säljaren att sälja och leverera produkterna till Köparen;
Säljare: KYOCERA SENCO EMEA B.V. eller något av dess dotterbolag, som också handlar under varumärkena CAMO, STINGER, EXPANDET, INTERDIAMANT, TECHNOFAST, AERFAST och SENCO.
1.2. Om inte annat anges i de Allmänna villkoren eller i Avtalet: ord som anger singularis inkluderar även pluralis och omvänt.
1.3. I händelse av konflikt mellan bestämmelserna i de Allmänna villkoren och avtalet har bestämmelserna i Avtalet
företräde.

2. Tillämplighet
2.1. De allmänna villkoren utgör en del av Avtalet, skriftliga kontrakt, orderbekräftelser och av alla erbjudanden och offerter
som görs av Säljaren till Köparen avseende försäljning och leverans av produkterna oavsett om hänvisning där görs till de Allmänna villkoren.
2.2. Varje hänvisning från Köparen till och tillämpning av allmänna (köp)villkor eller klausuler från Köparen, hur de än
beskrivs, avvisas uttryckligen av Säljaren, såvida inte Parterna har kommit överens om tillämpningen av dessa skriftligen.
2.3. Inga ändringar och/eller tillägg till de Allmänna villkoren ska vara bindande om de inte skriftligen överenskommits
mellan Parternas behöriga företrädare. Ändringen och/eller tillägget gäller endast eller tillämpas på det avtal för vilket ändringen och/eller tillägget uttryckligen anges.
2.4. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa Allmänna villkor skulle vara ogiltiga eller upphävas, kommer de
återstående bestämmelserna att förbli fullt ut tillämpliga. I ett sådant fall ska Parterna samråda för att komma överens om nya bestämmelser som ersättning för de giltiga eller ogiltigförklarade bestämmelserna, varvid de i största möjliga utsträckning ska iaktta syftet och innebörden av den ursprungliga bestämmelsen.

3. Offerter
3.1. Alla Säljarens offerter är återkalleliga och utan förpliktelser.
3.2. Om Säljaren har inkluderat en giltighetsperiod i sin offert, kan Säljaren ändra eller återkalla offerten under denna giltighetsperiod om en situation av force majeure hindrar Säljaren från att bedriva sin verksamhet på sitt vanliga sätt
eller annan omständighet uppstår till följd av vilken Säljaren inte rimligen kan hålla sig till offerten.
3.3. Enheter, ritningar, modeller, prover, beskrivningar, bilder och liknande, liksom eventuella bilagor och register kan
utgöra en del av Säljarens offerter. Alla dessa rester, liksom verktyg som tillverkats i detta avseende av Säljaren, säljarens egendom, måste returneras på begäran till Säljaren och får inte kopieras och/eller levereras till tredje part
utan uttryckligt skriftligt godkännande från Säljaren.
3.4. Vid upprättande av offert får Säljaren utgå från att den information som Köparen tillhandahåller, såsom beräkningar och ritningar, är korrekt och att Säljaren får basera sin offert på denna information.
3.5. Om Köparen inte accepterar en offert har Säljaren rätt att debitera Köparen alla kostnader som denne har uppstått i
samband med utarbetandet av offerten.

4. Avtal
4.1 Avtalad kvantitet, kvalitet och beskrivning av Produkterna ska vara de som anges i offerten, det skriftliga avtalet,
Säljarens orderbekräftelse eller fakturan.
4.2 Köparen ska vara ansvarig gentemot Säljaren för att säkerställa att villkoren i varje beställning (inklusive varje tillämplig specifikation) som lämnats av Köparen är korrekta och för att ge Säljaren all nödvändig information om Produkterna inom en tillräcklig tid för att göra det möjligt för Säljaren att fullgöra avtalet i enlighet med dess villkor.
4.3 Eventuella ytterligare avtal, ändringar och/eller löften som görs med avseende på detta med Säljaren efter ingåendet
av Avtalet kommer endast att vara bindande för Säljaren om Parterna har kommit överens om dessa skriftligen.
4.4 Säljarens anställda eller ombud är inte behöriga att göra några utfästelser om produkterna om inte Säljarens
verkställande ledning skriftligen har bekräftat detta. Genom att ingå ett Avtal bekräftar Köparen att den inte förlitar sig på, och avstår från alla anspråk på grund av brott mot, sådana utfästelser som inte är så bekräftade.
4.5 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra Produktens konstruktion utan föregående meddelande (a) om detta krävs för
att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav eller andra lagstadgade eller regulatoriska krav eller (b) av någon annan
anledning förutsatt att en sådan ändring inte väsentligt påverkar den avtalade funktionen hos Produkten.
4.6 Om det under genomförandet av Avtalet visar sig att det för ett korrekt genomförande är nödvändigt att, helt eller
delvis, ändra eller komplettera Avtalet, ska parterna omedelbart inleda förhandlingar om detta och i gemensamt
samråd försöka ändra Avtalet i enlighet med detta. Om Parterna inte lyckas nå en överenskommelse har Säljaren rätt att säga upp Avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan.

5. Pris
5.1. De priser som Köparen ska betala för Produkterna anges i det skriftliga avtalet, offerten, orderbekräftelsen, prislistan
eller (proforma)fakturan. Endast kostnader för standardförpackning och transport (i den mån transporten utförs av
Säljaren) ingår i priset för Produkterna, om inte annat anges av Säljaren. Eventuella andra kostnader ingår inte i priset om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat. Priset är exklusive (icke uttömmande) eventuella monteringskostnader, driftskostnader, import-, export- och stämpelavgifter, klareringskostnader, tillämplig mervärdesskatt och/eller andra legitima avgifter, som kommer att debiteras Köparen ytterligare om och när de är tillämpliga oavsett vilket avtal som ingåtts.
5.2. En sammansatt offert kommer inte att ålägga Säljaren att utföra en del av Avtalet till en motsvarande del av det noterade priset.
5.3. Säljaren ska höja priset för att återspegla eventuella kostnadsökningar för Säljaren som beror på (a) eventuella
ändringar av leveransdatum, kvantiteter eller specifikationer för Produkterna som begärts av Köparen eller (b) eventuella förseningar som orsakats av eventuella instruktioner från Köparen eller (c) Köparens underlåtenhet att ge Säljaren adekvat information eller instruktioner.
5.4. Om efter
– Köparens uttryckliga godkännande (skriftligen) av Säljarens offert, eller;
– avsändande av orderbekräftelsen; eller;
– ingående av skriftligt avtal eller;
– skicka fakturan (proformafakturan)
och innan Avtalet har uppfyllts helt, priset på de kostnadsbestämmande faktorer som ingår i det avtalade priset har ökat med mer än 10 %, får Säljaren överföra denna skillnad till Köparen. Detta gäller även om höjningen beror på oförutsedda omständigheter. Denna prisökning kommer att betalas av Köparen med den första följande betalningen (delbetalning).
5.5. Säljaren har rätt att höja/justera prislistor med ett förhandsmeddelande på 30 (trettio) kalenderdagar.

6. Betalningsvillkor
6.1 Om inte Parterna skriftligen har kommit överens om annat ska betalning ske genom banköverföring till ett av Säljaren
anvisat konto som anges på (proforma)fakturan.
6.2 Säljaren ska ha rätt att fakturera Köparen för priset på Produkterna vid eller när som helst efter leveransen av Produkterna eller, om Köparen felaktigt underlåter att ta emot leveransen av Produkterna, eller efter att Säljaren har
erbjudit leverans av Produkterna. Om Parterna har kommit överens om att Köparen ska hämta Produkterna, har Säljaren rätt att skicka en faktura efter att Säljaren har meddelat Köparen att Produkterna är redo för hämtning.
6.3 Säljaren har rätt att fakturera och kräva betalning av Köparen i förskott (före leverans av Produkterna). I så fall
kommer Säljaren att skicka en proformafaktura och leverans kommer endast att ske efter betalning av proformafakturan .
6.4 Om inte Parterna skriftligen har kommit överens om annat, ska betalning av det totala priset erhållas inom 30 (trettio) kalenderdagar efter fakturadatum. Kvitton på betalning utfärdas endast på begäran. Förskottsbetalning ska ske så
snart som möjligt (inom proformafakturadatumet) och Leverans sker först efter betalning av proformafakturan.
6.5 Invändningar mot beloppet på en faktura som skickats av Säljaren och/eller (sättet för) fullgörandet av Avtalet av eller på uppdrag av Säljaren berättigar inte Köparen att skjuta upp sin betalningsskyldighet.
6.6 Köparen har inte rätt att kvitta någon betalning enligt Avtalet med en (påstådd) fordran mot Säljaren.
6.7 Vid försenad betalning ska Säljaren med omedelbar verkan, utan meddelande om försummelse och utan att det
påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för Säljaren, ha rätt att
a. säga upp avtalet eller avbryta alla ytterligare leveranser till köparen;
b. debitera avtalsenlig ränta med 6 % över Euriborräntan per år på det utestående beloppet från och med delbetalningens förfallodag till och med betalningsdagen. Om den lagstadgade (kommersiella) räntesatsen överstiger den ovan nämnda räntesatsen, gäller denna högre räntesats. Vid beräkning av ränta skall del av månad anses som hel månad.
6.8 Utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse som är tillgänglig för Säljaren, kommer Säljarens hela
fordran enligt Avtalet att omedelbart och fullständigt förfalla till betalning när:
a. Köparen gör en frivillig överenskommelse med sina fordringsägare eller blir föremål för ett beslut om förvaltning eller (som enskild person eller företag) blir försatt i konkurs eller som företag går i likvidation (annat än i syfte att gå samman eller rekonstruera);
b. en hävdare återtar någon av Köparens egendomar eller tillgångar, eller en konkursförvaltare utses;
c. Köparen upphör, eller hotar att upphöra, med att bedriva verksamhet;
d. Säljaren skäligen misstänker att någon av de händelser som nämns ovan är på väg att inträffa i förhållande till Köparen och meddelar Köparen om detta.
6.9 Alla utomrättsliga kostnader som Säljaren rimligen ådrar sig för att erhålla betalning för sin fordran mot Köparen
kommer att bäras av Köparen upp till det belopp som tillåts enligt nationell lagstiftning.

7. Leverans
7.1. Leverans av Produkterna sker under arbetsdagar Delivered at Place (DAP, namngiven plats för destination: Köparens
adress som anges i Avtalet, Incoterms 2020), såvida inte Parterna har kommit överens om att Produkterna ska hämtas av Köparen i Säljarens lokaler Ex Works (EXW, Incoterms 2020) eller har kommit överens om annat i Avtalet. Köparen är ansvarig för att informera Säljaren korrekt om leveransplatsen. Om en felaktig leveransplats anges av Säljaren till Köparen i Avtalet, i orderbekräftelsen (eller i någon annan skriftlig dokumentation) måste Köparen omedelbart informera Säljaren om den korrekta leveransplatsen. Om Köparen inte informerar Säljaren korrekt eller i tid ska eventuella ytterligare kostnader i samband med (felaktig) leverans bäras av Köparen.
7.2. Alla datum som anges för leverans av Produkterna är endast uppskattningar och Säljaren ska inte hållas ansvarig för
eventuella förseningar i leveransen av Produkterna oavsett orsak. Om Säljaren inte kan leverera Produkterna vid det beräknade leveransdatumet, måste Köparen skicka ett skriftligt meddelande om dröjsmål till Säljaren och ge Säljaren en rimlig tidsfrist för fullgörande på minst 14 (fjorton) kalenderdagar. Produkterna kan levereras av Säljaren före det beräknade leveransdatumet efter rimligt meddelande till Köparen.
7.3. Om Produkterna ska levereras i delleveranser och ett fel uppstår i en delleverans för vilken Köparen kan visa att
kraven för hävning är uppfyllda, ska Köparen endast ha rätt att häva den del av Avtalet som avser delleveransen i fråga. Köparen ska inte ha rätt att häva Avtalet i dess helhet.
7.4. Om Köparen underlåter att ta emot leverans av Produkterna, inte hämtar produkterna eller underlåter att ge Säljaren
adekvata leveransinstruktioner, kommer Säljaren med omedelbar verkan, utan meddelande om försummelse och utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för Säljaren, att ha rätt till:
a. lagra Produkterna för Köparens räkning och risk fram till den faktiska leveransen. Andra kostnader som uppstår från att inte ta emot leverans eller underlåta att tillhandahålla leveransinstruktioner, inklusive men inte begränsat till försäkringskostnader, kommer också att vara för Köparens räkning; eller
b. sälja Produkterna till tredje part och – efter avdrag för alla lagrings- och försäljningskostnader – till Köparen betala ut överskottet över det avtalade priset eller debitera Köparen underskottet under det avtalade priset.

8. Risk och äganderättsförbehåll
8.1. Risken för skada på eller förlust av Produkterna övergår till Köparen:
a. när det gäller Produkter som ska hämtas i Säljarens lokaler/EX Works: vid den tidpunkt då Säljaren meddelar Köparen att Produkterna är tillgängliga för hämtning; eller
b. när det gäller Produkter som ska levereras på annat sätt än i Säljarens lokaler: vid tidpunkten för leverans DAP Incoterms 2020 eller, om Köparen felaktigt underlåter att ta emot leveransen av Produkterna, vid den tidpunkt då Säljaren har erbjudit leverans av Produkterna.
8.2. Säljaren förbehåller sig äganderätten till en levererad Produkt. Detta avser ett äganderättsförbehåll enligt vilket
äganderätten till Produkten endast övergår till Köparen om allt som Köparen är skyldig Säljaren enligt något avtal, inklusive ränta och kostnader, har betalats till Säljaren i sin helhet.
8.3. Så länge som Säljarens äganderättsförbehåll vilar på en Produkt, ska Köparen hålla Produkten åtskild från Köparens
och tredje parts produkter och korrekt lagrad, skyddad och försäkrad och identifierad som Säljarens egendom. Fram till den tidpunkten ska Köparen ha rätt att återförsälja eller använda Produkterna endast inom ramen för sin normala verksamhet men ska redovisa försäljningsintäkterna, inklusive försäkringsintäkter, till Säljaren och ska hålla alla sådana intäkter skilda från Köparens och tredje parts pengar eller egendom och, när det gäller materiella intäkter, korrekt förvarade, skyddade och försäkrade.
8.4. Om Säljaren åberopar sitt äganderättsförbehåll får Säljaren återta Produkterna i fråga från Köparen. Köparen ska villigt samarbeta med återtagandet, inklusive eventuell demontering som krävs i detta avseende. I samband med det förnämnda återtagandet ger Köparen härmed som sitt ovillkorliga och oåterkalleliga tillstånd till Säljaren eller tredje
parter som Säljaren utser, att komma in på alla platser där dess fastigheter finns.
8.5. Så länge Säljarens äganderättsförbehåll kvarstår på en Produkt, är Köparen inte behörig att belasta denna vara.
8.6. För det fall tredje man gör anspråk på Produkt som levererats med äganderättsförbehåll eller önskar skapa eller utöva
rättigheter därtill, ska Köparen snarast möjligt informera Säljaren om detta.
8.7. Om och så snart som Säljaren inte längre kan åberopa sitt äganderättsförbehåll på grund av förväxling eller
anslutning av den levererade Produkten, måste Köparen pantsätta de nyskapade varorna till Säljaren och måste pantsätta de anspråk som Köparen har förvärvat eller kommer att förvärva från återförsäljningen av de nyskapade varorna till Säljaren (i förskott).

9. Garantier
9.1. Om inte Parterna skriftligen har kommit överens om annat, garanterar Säljaren att Produkterna är fria från defekter i konstruktion, material och utförande under en period av 12 månader från (a) leverans eller, (b) om Köparen felaktigt
underlåter att ta emot leverans av Produkterna, den tidpunkt då säljaren har erbjudit leverans av produkterna eller, (c) om parterna har kommit överens om att köparen ska hämta produkterna, den tidpunkt då säljaren meddelar köparen att produkterna är tillgängliga för hämtning, såvida inte tillverkaren av produkterna har utfärdat en mer begränsad garanti. I det senare fallet gäller tillverkarens garanti.
9.2. Garantin täcker endast defekter i Produkterna eller deras delar som inte är observerbara vid tidpunkten för leveransen
av dem.
9.3. Köparen får göra anspråk på garantin endast om denne visar att felet uteslutande eller till övervägande del härrör från
Säljaren och inte har uppstått i, och inte helt eller delvis är en följd av:

a. alla ritningar, konstruktioner, instruktioner eller andra specifikationer som tillhandahållits av Köparen;
b. underlåtenhet att förvara Produkterna i enlighet med Säljarens anvisningar eller förvaring av Produkterna under förhållanden som allmänt anses otillfredsställande eller fuktiga;
c. normalt slitage – på delar – av produkten;
d. felaktig användning som inkluderar, men inte är begränsad till, bristande efterlevnad av säljarens (muntliga eller skriftliga) instruktioner;
e. användning vid andra än rekommenderade hastigheter eller spänningar (endast elektriska enheter);
f. eller har uppstått på grund av att ren, torr och reglerad tryckluft inte har använts och/eller att det använda lufttrycket har överskridit det maximala tryck som anges på verktygets gjutning (pneumatiska verktyg);
g. ändring eller reparation av Produkterna utan Säljarens godkännande;
h. uppsåtlig skada eller oaktsamhet från Köparens sida;
i. onormala arbetsförhållanden på Köparens sida;
j. felaktigt utfört underhåll eller installation, eller uteblivet underhåll.
9.4. Vid leverans av en defekt Produkt har Säljaren rätt att välja mellan följande alternativ:
a. reparera produkten, eller
b. ersätta produkten.
9.5. Alla kostnader som överstiger de enda skyldigheter som avses i “a” och “b” i föregående stycke, inklusive men inte begränsat till transportkostnader, särskilda förpackningskrav, kostnader för demontering och montering/installation,
ska bäras av Köparen.
9.6. Om Säljaren fastställer att ett klagomål är obefogat, kommer alla kostnader som uppstår, inklusive (icke uttömmande) hantering, inspektion, frakt och administrativa kostnader på Säljarens sida, att kompenseras av Köparen.er.
9.7. Reparation eller utbyte av Produkter eller deras delar under garantin leder inte i något fall till förlängning av garantiperioden. För varje utbytesprodukt eller -del gäller den återstående garantiperioden för den utbytta produkten eller delen.
9.8. Om Säljaren utför arbete för att uppfylla sina garantiåtaganden enligt denna Artikel, måste Köparen samarbeta fullt ut med Säljaren. Säljaren är inte skyldig att utföra några reparationer eller utbyten av Produkter eller delar därav på plats.
9.9. Om Säljaren byter ut delar och/eller produkter för att uppfylla sina garantiåtaganden kommer Köparen att överföra äganderätten till de gamla, utbytta delarna och/eller produkterna till Säljaren, utan att vara skyldig någon ersättning i
denna fråga.
9.10. Köparen har endast rätt att göra anspråk enligt någon garanti efter att ha uppfyllt alla sina skyldigheter gentemot
säljaren korrekt enligt säljaren.
9.11. Om Köparen utan föregående skriftligt tillstånd från Säljaren utför modifiering, (demon)montering, reparation eller andra aktiviteter i detta avseende i samband med Produkten, kommer alla anspråk enligt garantin att förfalla.
9.12. Ett garantianspråk som inkommer efter det att garantiperioden löpt ut kommer inte att beaktas.

10. Ansvarsbegränsning
10.1. Säljarens ansvar på grund av en hänförlig underlåtenhet att fullgöra Avtalet, en felaktig handling eller på någon annan
grund (uttryckligen inklusive säljarens garantiåtaganden) är begränsat till säljarens garantiåtaganden som menas i artikel 9.
10.2. I händelse av att ett mer långtgående ansvar än vad som avtalats i Artikel 10.1 antas, är Säljarens ansvar begränsat till det belopp eller de belopp som i förekommande fall kommer att betalas ut av Säljarens försäkringsbolag. Om
betalning av någon skäl inte har skett i den mening som avses i första meningen i denna punkt, är Säljarens totala ansvar begränsat till det belopp som Köparen betalat till Säljaren under de 12 månader som föregick den omständighet som orsakade skada för fullgörande av Avtalet, eller ett belopp om 10 % av det pris som överenskommits mellan parterna under Avtalet i enlighet med artikel 5 om detta belopp är lägre än det av Köparen erlagda beloppet enligt ovan.
10.3. Ovanstående ansvarsbegränsningar tillämpas på summan av en rad händelser som grundar sig på samma
omständighet och som leder till skada.
10.4. Säljarens ansvar för annan skada än Direkt skada är uttryckligen uteslutet. Ovanstående begränsningar av ansvar
gäller inte vid uppsåt eller medveten vårdslöshet från Säljarens sida.
10.5. Köparen håller Säljaren skadeslös mot alla krav från tredje part på ersättning för (påstådd) skada som uppkommit,
orsakats av eller på annat sätt är relaterad till den prestation som Säljaren levererat enligt Avtalet, såvida inte i fall av uppsåt eller medveten vårdslöshet på Säljarens sida.
10.6. Alla råd eller rekommendationer som ges av säljaren eller dess anställda eller agenter till Köparen eller dess anställda
eller agenter om lagring, applicering eller användning av Produkterna som inte bekräftas skriftligen av Säljaren ska följas eller ageras på helt och hållet på Köparens egen risk.
10.7. Om montering och/eller installation av Produkten inte ingår i Avtalet eller något annat avtal mellan Parterna, men
Säljaren tillhandahåller hjälp och assistans av något slag under montering och/eller installation, ska detta ske på
Köparens risk.

11. Avtalets giltighetstid
11.1. I princip har ett skriftligt avtal den giltighetstid som anges i kontraktet. Om det skriftliga kontraktet (eller någon
långsiktig affärsrelation mellan Parterna) kvalificerar sig som ett kontrakt om fortsatt utförande och varaktigheten inte har bestämts i kontraktet, kommer kontraktet att ingås mellan Parterna för en obestämd tidsperiod förutsatt att Parterna var för sig har rätt att säga upp kontraktet när som helst med iakttagande av en period om 2 (två) månader.
11.2. Avtalet får inte hävas av Köparen utan Säljarens skriftliga godkännande och på villkor att Köparen ska ersätta
Säljaren fullt ut för alla förluster, kostnader, skadestånd, avgifter och utgifter som Säljaren ådrar sig till följd av hävningen.
11.3. Alla bestämmelser i offerten, det skriftliga avtalet, orderbekräftelsen, (proforma)fakturan eller de Allmänna villkoren
som genom sin natur är avsedda att gälla mellan Parterna efter Avtalets upphörande, fortsätter att gälla mellan Parterna även efter det att Avtalets giltighetstid har löpt ut.
11.4. Köparen har inte rätt att avbryta sina skyldigheter, om Köparen är av den uppfattningen att Säljaren inte uppfyller sina skyldigheter, eller inte i tillräcklig utsträckning uppfyller sina skyldigheter, som följer av Avtalet.
11.5. I händelse av att Säljaren inte kan fullgöra Avtalet, helt eller delvis, på grund av Force majeure, har Säljaren rätt att, utan någon rättslig åtgärd och utan att vara skyldig att betala ersättning:
a. avbryta fullgörandet av Avtalet under den tid som Force majeure varar, eller
b. säga upp Avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan.
11.6. Parterna har rätt att säga upp Avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan:
a. om den andra Parten tillämpar exempelvis ”Kvarstad”, ”Betalningssäkring”, ”Konkurs” eller ”Företagsrekonstruktion”,
om för den andra Parten ”Kvarstad”, ”Betalningssäkring”, ”Konkurs” eller ”Företagsrekonstruktion” söks eller om
och till exempel en ”Kvarstad”, ”Betalningssäkring”, ”Konkurs” eller ”Företagsrekonstruktion”, beviljas den andra
Part;
b. om den andra Parten ansöker om likvidation, om likvidation av den andra Parten begärs, eller om den andra Parten förklaras vara i likvidation;
c. om den andra Parten underlåter att fullgöra en väsentlig skyldighet som – om underlåtenheten inte redan har inträffat enligt lag – inte har rättats till av den andra Parten inom en rimlig period på minst 14 (fjorton) Bankdagar efter en skriftlig underrättelse om underlåtenhet. Köparens betalningsskyldighet är under alla omständigheter alltid att betrakta som en väsentlig skyldighet.
11.7. Om Avtalet upplöses eller sägs upp uppstår ingen skyldighet att återlämna levererade prestationer. Köparen förblir skyldig att betala för alla Produkter som har levererats av Säljaren, utan att det påverkar Säljarens övriga rättigheter, såsom, men inte begränsat till, rätten att kräva skadestånd.

12. Intellektuell egendom
12.1. Det anbud som lämnas av Säljaren, de ritningar, konstruktioner, beräkningar, programvara, beskrivningar, modeller,
verktyg och liknande som görs eller tillhandahålls av Säljaren kommer att förbli Säljarens egendom, även om dessa kostnader debiteras köparen.
12.2. Immateriella rättigheter till tillverknings- och konstruktionsmetoder för Säljaren, dess Produkter och andra immateriella rättigheter som vilar på dokument, information och annat material som Säljaren tillhandahållit Köparen, förblir Säljarens egendom, även om kostnaderna för dessa debiteras Köparen.

13. Tillämplig lag och tvister
13.1. Den allmäna vilkoren och Avtalet ska regleras av lagarna i det land där Säljaren är etablerad. Tillämpningen av Vienna Sales Convention är uttryckligen utesluten.
13.2. Alla tvister som uppstår från eller är relaterade till de allmänna villkoren eller Avtalet ska endast hänvisas till en behörig
domstol i den statliga platsen för Säljarens verksamhet.

14. Övrigt
14.1. Meddelande från en Part till den andra Parten skall ske skriftligen (inklusive e-post).
14.2. Köparen kan inte längre åberopa ett fel i en Produkt om denne inte skriftligen har informerat Säljaren om felet inom 30 (trettio) kalenderdagar efter att ha upptäckt felet eller efter att denne rimligen borde ha upptäckt felet.
14.3. Varje krav som Köparen kan rikta mot Säljaren kommer att förfalla genom att en period om sex (6) månader efter det
att Köparen protesterade mot felet i fråga, om inte i detta fall innan dess en rättslig åtgärd har inletts mot Säljaren.
14.4. Inget avstående från Säljarens sida av Köparens brott mot Avtalet ska betraktas som ett avstående från något följande brott mot samma eller någon annan bestämmelse.
14.5. Alla typografiska fel, skrivfel eller andra fel eller utelämnanden på webbplatser, skriftliga avtal, orderbekräftelser, offert, prislista, (proforma)faktura eller andra dokument eller information som utfärdas av Säljaren ska vara föremål för korrigering utan något ansvar från Säljarens sida.
14.6. Parterna måste upprätthålla sekretess för all information som de mottar från varandra i samband med uppfyllandet av Avtalet och vars konfidentiella natur de är medvetna om eller rimligen borde vara medvetna om, under
förutsättning att en överträdelse av denna bestämmelse till följd av en skyldighet som följer av en rättslig bestämmelse eller ett domstolsbeslut inte ger upphov till ett krav på skadestånd eller upplösning till förmån för den
andra parten.
14.7. Om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat, får Köparen inte överföra eller lägga ut sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, helt eller delvis, till en tredje part utan Säljarens föregående skriftliga tillstånd. Om Parterna skriftligen har kommit överens om annat, är Köparen skyldig att förklara att de Allmänna Villkoren ska gälla
för förhållandet med den tredje parten och, om nödvändigt, åberopa de Allmänna Villkoren i förhållande till den tredje parten.

Menu