Miljö

En del av våra produkter tillverkas i andra länder där produktionen sker efter regler och föreskrifter i respektive land. Vår vision och strategi innehåller en hög medvetenhet om vår miljö och vår påverkan på den, därför är en hög miljöprofil viktig för oss. Vi har en gemensam miljöpolicy över landsgränserna och vårt mål är att alla våra produkter ska miljödeklareras.

Miljö policy

Verksamheten skall präglas av en helhetssyn där miljöhänsyn utgör en viktig del. Vi ska i det dagliga arbetet värna om god hälsa, fortlöpande förbättra vårt miljöarbete, minimera miljöpåverkan från verksamheten samt hushålla med resurser.

Detta innebär att:

 • Vi skall genom information och utbildning verka för att ansvarskänsla för miljön finns hos samtliga medarbetare.
 • Vi skall bedriva vårt miljöarbete efter en hög målsättning, där de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss utgör minimikrav.
 • Vi skall noga beakta miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tillverkningsmetoder.
 • Vi skall fortlöpande eftersträva förbättrat resursutnyttjande och minskad användning av farliga ämnen.
 • Vi skall visa stor öppenhet i miljöfrågor.

Miljö- & kvalitetsinformation:

 • Källsortering av sopor.
 • Restprodukter och farligt avfall hanteras enligt interna skriftliga rutiner.
 • Vi har avtal med godkända entreprenörer för omhändertagande av farligt och återvinningsbart avfall.
 • Vi strävar efter att använda högsta möjliga andel rå- och tillsatsmaterial från återvunnet material.
 • Vi använder inga kemikalier som finns på begränsningslistan.
 • Vi har ett godkänt kontrollprogram.
 • Besiktning av verksamheten sker vart tredje år
 • Vi är medlem i; RoHS, LEH, Elkretsen och REPA-registret.

Miljöredogörelse

Vi bedriver ett systematiskt arbete med miljöfrågor. Miljöarbetet bedrivs i samklang med samhällets och marknadens ökade krav på leverantörer. Kraven kan bl. a. avse återvinningsbart produktions- och förbrukningsmaterial, krav på miljövänliga transporter, emballage och eliminering av miljöfarliga ämnen.

Menu